Regles de joc Passarel·la

Aprovat per l’Assemblea General de la Federació Catalana de Basquetbol el 2 de juliol del 2011 [1]

IDEARI DEL PASSAREL·LA

Amb aquesta normativa específica Passarel·la (descarrega el document), l’FCBQ pretén donar resposta a les demandes i propostes que diferents clubs i tècnics ens han fet arribar, exposant per una banda les necessitats de simplificar els Reglaments de joc, i oferir reglaments apropiats per a l’edat dels participants. Aquestes noves normes, neixen després de diversos estudis i períodes de proves posats en funcionament des de la temporada 2009, i com a conseqüència de l’èxit del Reglament de minibàsquet fruit del I Congrés de minibàsquet organitzat per l’FCBQ i celebrat a Manresa l’any 2006.

L’esport en aquestes edats ha de permetre al jugador expressar-se, gairebé com adults, creant i recreant les accions tècniques que realitzen els seus ídols, dins de terrenys de joc adaptats a les seves necessitats, i amb reglaments que els permetin disposar d’eines de formació i progrés tècnic.

La reducció de la durada dels períodes de joc en minibàsquet, amb els objectius d’incrementar tant els temps de joc total per jugador, com la intensitat dels mateixos ha donat com a resultat, una metodologia que permet mantenir un nivell de qualitat efectiva molt alt. Seguint aquest filosofia hem desenvolupat aquest reglament de 8 períodes de 5 minuts.

La fisiologia/morfologia dels jugadors/es entre 12-13 anys no els permet tenir la capacitat física suficient per mantenir esforços prolongats. En aquestes edats els jugadors no dosifiquen els seus esforços, ja que sempre juguen al cent per cent d’intensitat.

Per aquests motius no es poden aplicar els reglaments i temps de joc previstos per al bàsquet dels adults.

El desig d’aquesta Federació és que el jugador s’adapti paulatinament al bàsquet dels “grans”. En una primera etapa, pre-infantil, es canvia de pista de minibàsquet a pista gran mantenint la pilota petita, afavorint d’aquesta forma que els jugadors no hagin de fer grans esforços per llançar a cistella. Posteriorment, infantil, s’incorpora la pilota gran, o intermitja en el cas de les noies, com últim pas a l’adaptació al bàsquet FIBA.

Les normes de Passarel·la, estan basades en dos reglaments. Adopta articles dels reglament de minibàsquet de l’FCBQ i del reglament FIBA.

L’esperit d’aquest Reglament és constituir-se com un pont d’unió entre el món eminentment lúdic i formatiu del minibàsquet i el món competitiu del bàsquet, tenint en compte que està adreçat a jugadors que encara es troben en període de formació.

L’objectiu de l’FCBQ és que els joves practicants del minibàsquet, i posteriorment del bàsquet, disposin d’uns reglaments que els permetin progressar i treballar els fonaments tècnics a la vegada que gaudeixen del joc amb un reglament pensat per assolir aquests objectius.

Per aplicar de forma correcta aquest Reglament, tothom hem d’entendre que tots els participants es troben en període de formació. Per tant hem de ser tolerants, amb les accions tècniques dels jugadors, l’actitud dels entrenadors i les decisions arbitrals.

ESPERIT DE LES REGLES DE JOC

A part dels principis bàsics de conducta (respecte al company, al jugador/a l’adversari, a l’àrbitre…) i de l’ideari del Passarel·la, l’FCBQ vol introduir aspectes tècnics que afavoreixin l’ideari d’aquest i transmetin l’esperit d’aquestes Regles de Joc a totes les implicacions en aquest esport. L’objectiu de qualsevol regla de joc dels diferents esports, a més dels aspectes tècnics, educatius, etc., és satisfer les necessitats del públic al que va dirigit l’esport de referència, en aquest cas el nen/a. Com tot instrument, les regles de joc no són ni bones ni dolentes per si mateix, sinó que allò que les fan mateixes i bones o dolentes, és la capacitat i la voluntat de tots per aplicar-los d’una manera justa, utilitzant la metodologia necessària i pensant que el receptor d’aquesta tasca conjunta d’entrenador i àrbitre, és el jugador.

Les Regles de Joc estan basades en uns principis o valors genèrics que són els següents:

VALORS ESPORTIUS

 • Tots els jugadors han de jugar i participar el màxim de temps possible.
 • Eduquem els jugadors fent-los aprendre a competir, sense que la victòria sigui l’únic objectiu final.
 • Els valors adoptats a través de l’esport no tenen data de caducitat.
 • Adaptació al bàsquet “gran”.
 • Premiar l’esforç defensiu individual, no es permeten les defenses zonals.

VALORS HUMANS

 • Les Regles de joc són una eina de formació integral en:
  • 1. Tolerància
  • 2. Justícia
  • 3. Igualtat
  • 4. Solidaritat
  • 5. Respecte
 • Fomentar l’amistat entre els participants. Saber valorar el joc com el que és. És més important divertir-se que guanyar.
 • Afavorir la convivència entre els contraris desenvolupant l’amistat i el joc net.
 • El joc és una escola per a la vida, on el treball en equip sempre està per sobre de l’èxit individual.
 • Capacitat d’adaptació a entorns canviants.
 • L’esport com a eina de transmissió de valors.
 • Crear hàbits de conducta.

“No intentis convertir-te en en un home d’èxit. Intenta convertirte en un home amb valors” Albert Einstein.

Aquesta darrera frase d’Albert Einstein mostra quin ha de ser l’esperit del joc i d’aquestes regles.

Els jugadors d’aquesta edat es troben en una etapa on passen del minibàsquet, on predominen els aspectes lúdics i formatius del joc, al bàsquet, on han d’adquirir més importància els valors propis de l’esport i del basquetbol en particular.

Mai s’ha de perdre de vista el premi a l’esforç personal dins del treball d’equip. En cap cas l’èxit esportiu en un moment puntual (un partit, una competició…) pot prevaldre per sobre dels valors aquí esmentats, especialment quan estem parlant de jovent en la seva època preadolescent, ja que l’esport, utilitzat de forma correcta, és una de les eines més potents per formar millors homes i dones.

Els partits són les estones on els jugadors desenvolupen tot allò que han aprés i practicat durant la setmana. Entenem que l’entrenador és una figura cabdal dins dels equips, que ha de desenvolupar la seva tasca de forma preeminent durant els entrenaments.

Des de l’FCBQ estem plenament convençuts que difícilment es podran desenvolupar accions als partits que no hagin estat prèviament treballades als entrenaments.

La tasca de l’entrenador als partits és confeccionar les alineacions i donar una sèrie de pautes i ordres als jugadors. Fraccionant el temps de joc en períodes més curts s’aconsegueix que minvi la importància de l’alineació d’un període en el resultat final del partit, recollint d’aquesta forma una de les peticions que més sovint realitzaven els entrenadors.

La filosofia, tant del Reglament de minibàsquet com del Passarel·la és que les interrupcions entre períodes no siguin un temps que l’entrenador faci servir per donar instruccions, ja que els nens en aquestes edats encara no estan preparats per rebre gran quantitat d’instruccions tècniques o tàctiques en un breu espai de temps.

Per aquest motiu els intervals de joc entre períodes es defineixen en aquests Reglaments com un descans entre períodes on l’entrenador ha de confirmar les sortides a la taula i indicar als seus jugadors quins seran els participants en el següent període.

Tanmateix amb aquesta filosofia es pretén que els partits siguin àgils i amb ritme, i que les interrupcions addicionals provocades per l’augment del número de períodes no provoqui partits amb aturades massa llargues.

El fet de dividir el partit en vuit (8) períodes de cinc (5) minuts no incrementa el temps mínim de joc dels jugadors, però sí que incrementa la qualitat, efectivitat i intensitat del temps que disputen, ja que deu minuts era un temps excessiu de joc, atenent a les seves capacitats físiques.

No és la intenció de l’FCBQ negar la vàlua de les defenses en zona, però estem plenament convençuts que al bàsquet de formació la defensa a utilitzar és la defensa individual. Per una banda la defensa individual requereix d’un esforç i implicació més gran dels jugadors, i els permet assolir una sèrie de recursos defensius que l’ús de les defenses zonals emmascara, no permetent d’aquesta forma el total desenvolupament individual.

Un dels valors més importants que pretenem imposar és el treball d’equip. La defensa individual és una forma de premiar l’esforç individual posat al servei del col·lectiu. Les defenses zonals han de ser treballades específicament, i creiem que el temps d’entrenament s’ha de dedicar al progrés tècnic i no pas als aspectes tàctics.

Un famós entrenador acostumava a dir: “Entrenem les millors defenses individuals, però guanyem amb les pitjors defenses zonals”.

Per finalitzar amb aquesta introducció, creiem que a imatge del Reglament de minibàsquet, aquest reglament ha de fomentar l’amistat i el joc net, i per aquest motiu i com a model de bona conducta, s’implanta la salutació entre tots els participants abans i després del partit. Tanmateix els jugadors hauran d’aixecar la mà per reconèixer les faltes sancionades per l’àrbitre.

La responsabilitat de l’FCBQ com a institució és vetllar pel correcte desenvolupament de les seves competicions, i oferir als participants eines que els permetin progressar en la línia que considerem positiva tant a nivell tècnic, com físic i emocional.

Al llarg de tot aquest text de les Regles de Passarel·la, qualsevol referència a l’entrenador, al jugador, a l’àrbitre, etc. Expressada en gènere masculí, no és pas un signe de discriminació, i s’aplica naturalment, també al gènere femení. Es tracta solament de simplificar.

 

REGLES DE JOC PASSAREL·LA

Els partits que, segons les corresponents Bases de Competició a la qual pertanyin es regulin per aquestes Regles, es regiran per les “Regles Oficials de la FIBA”, amb les següents modificacions:

Art.1) Actes

– Es faran servir actes de color blau, aprovades per l’Assemblea de l’FCBQ.

Art. 2) Pilotes

 • S’utilitzarà la pilota de joc de característiques iguals a les de les Regles Oficials de la FIBA per a la competició masculina (mida 7), i per a la femenina la pilota intermitja (mida 6), aprovada per l’Assemblea de l’FCBQ.
 • Tots els partits de categoria pre-infantil es jugaran amb pilota de minibàsquet (mida 5).

Art. 3) Temps de Joc

 • El temps de joc d’un partit tindrà vuit (8) períodes de cinc (5) minuts amb un total de quaranta (40), amb un interval de temps entre període i període perquè l’entrenador doni, verifiqui i signi les sortides per al proper període.
 • Entre el quart i cinquè ̀període hi haurà ̀un descans de 3 minuts. En aquest moment els equips intercanviaran les cistelles.
 • Si al final del partit el resultat és d’empat, es jugarà un o tants períodes extres com siguin necessaris, de tres (3) minuts fins a determinar l’equip guanyador.

Art. 4) Rellotge de partit

 • El rellotge de partit s’aturarà igual que en el Regles de Joc de FIBA inclosa l’aturada de rellotge després de cistella en els dos darrers minuts de partit.
 • Quan la diferència sigui de 50 punts el partit es continuarà fins a la fi del temps reglamentari de joc aplicant la normativa d’aturada de rellotge del reglament de minibàsquet

Art. 5) Els Equips

 • Cada equip es compon d’un màxim de 12 jugadors i un mínim de 8, i d’un entrenador. Cada equip pot tenir un ajudant d’entrenador.
 • Per tal que el resultat d’un partit tingui validesa serà necessari que cada equip presenti un mínim de (8) jugadors. En cas contrari l’equip infractor perdrà el partit.
 • Tot i que presentar-se amb menys de vuit jugadors comportala pèrdua del partit, aquest fet no exclou l’obligatorietat de que es disputi el partit. Si els equips presenten 5, 6 ó 7 jugadors, serà obligat disputar el partit en el format que el responsable de l’ equip infractor decideixi, i que serà reflectit per l’àrbitre al dors de l’acta abans de l’inici del partit.
 • Es considerarà jugador, qualsevol membre d’un equip que es trobi en el terreny de joc i estigui autoritzat a jugar, altrament es tractarà d’un suplent.
 • Un dels jugadors serà designat com a capità.
 • En tots els partits, el primer equip designat per jugar (equip local), tindrà la banqueta i la seva cistella a l’esquerra de la taula dels anotadors, de cara al terreny de joc. Però si els dos equips estan d’acord, poden intercanviar les banquetes d’equip i/o les cistelles.
 • Durant un partit, només tenen dret a col·locar-se a la banqueta del seu equip les persones següents: l’entrenador, l’entrenador adjunt, els suplents i un màxim de 5 acompanyants que tinguin una responsabilitat especial envers l’equip, amb la seva llicència corresponent pertanyent a la categoria de l’equip, com són el director tècnic, el delegat d’equip, els directius, el delegat de camp (en camp contrari), el metge, el massatgista, etc….

Art. 6) Norma d’alineació

La norma d’alineació és la següent:

 • En els 6 primers períodes tots els jugadors inscrits a l’acta (mínim 8) han d’haver estat alineats, des del començament, en un mínim de 2 períodes, excepte en els casos de lesió, desqualificació o haver comés 5 faltes personals.
 • Sense cap mena d’excepció, un jugador només pot haver actuat durant un màxim de 4 períodes dels 6 primers. Es considera que un jugador ha participat en un període quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.
 • L’entrenador facilitarà i signarà la sortida del següent període en el moment que finalitzi el període anterior.
 • Qualsevol incompliment de la norma d’alineació, inclòs el fet que un equip jugui amb menys de cinc jugadors tenint d’altres disponibles, comportarà la pèrdua del partit per infracció de la normativa que regula el joc.

Art. 7) Substitucions

 • No es concediran substitucions en els sis primers períodes, excepte per canviar un jugador lesionat, desqualificat o que hagi comès la seva cinquena falta personal. En aquests casos caldrà substituir-los, sempre que es disposi de jugadors per fer-ho, malgrat que amb la substitució s’infringeixi la norma que regula l’actuació dels jugadors i sense perjudici de la responsabilitat que s’incorri per aquest fet.
 • En cas que un jugador/a es lesioni i hagi de ser atès, no s’aplicarà la normativa FIBA, que obliga a canviar-lo i per tant podrà continuar jugant la resta del període.
 • En el 7è i 8è període es podran concedir substitucions segons normativa FIBA.

Art. 8) Temps morts

Cada equip disposara de dos (2) temps morts per partit i un (1) per període extra, amb la limitació de no poder demanar-ne més d’un (1) en el mateix període.

Art. 9) Regla dels 8” i del 24”

 • S’aplicarà la regla de 8” per passar a pista davantera.
 • En els partits de categories que per Bases de Competició disposin de taula federada s’aplicarà la normativa dels 24” de possessió.
 • En els partits de categories que per Bases de Competició no disposin de taula federada l’àrbitre aplicarà la normativa antipassivat de les regles de joc del minibàsquet.

Art. 10) Defensa il·legal

 • S’entendrà per defensa il·legal qualsevol defensa en zona.
 • Els dos contra un estan permesos.
 • La decisió sobre el tipus de defensa utilitzada és únicament de l’àrbitre.
 • La defensa il·legal es sancionarà amb un (1) tir lliure i possessió de pilota a mig camp per l’equip contrari al que ha comés la infracció de la regla.
 • L’àrbitre sancionarà aquesta infracció ́amb el mateix senyal que es fa servir a les Regles Oficials de la FIBA per a les violacions de 24” de possessió, però fent el gest amb les dues mans a la vegada.
 • Aquesta infracció s’anotarà a l’acta del partit amb una Z a la casella dels minuts a l’arrossegament dels punts.

Art. 11) Cistella de tres punts

 • S’aplicarà la cistella de tres punts igual que en les Regles Oficials de la FIBA.

Art. 12) Salt entre dos

 • S’aplicarà la normativa de salt entre dos de les Regles de mini-bàsquet.
 • Tots els períodes s’iniciaran amb un salt entre dos.

Art. 13) Faltes d’equip

– Es llançaran dos (2) tirs lliures, quan un equip sobrepassi la quarta falta d’equip en cadascun dels blocs de dos períodes (1-2, 3-4, 5-6 i 7-8). Pels períodes extres s’acumularan les del darrer bloc de períodes (7è i 8è).

Art. 14) Tancament del resultat

 • Quan la diferència sigui de 50 punts aquell tempteig serà el resultat final del partit, l’anotador deixarà d’anotar els punts aconseguits.
 • A partir del moment en que l’acta es tanqui per diferència de 50 punts el partit es continuarà aplicant la normativa d’aturada de rellotge de les Regles de Joc de minibàsquet.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

SITUACIONS ESPECIALS

1) En cas de situacions i normes no presents en aquestes Regles s’aplicarà allò establert a les Regles de Basquetbol de la FIBA vigents en aquest moment.

2) Si al contrari no estigués la situació establerta a les Regles de Basquetbol de la FIBA, el Director Tècnic de l’FCBQ, junt amb el Director Tècnic de l’EABQ, proposaran a la Junta Directiva la resolució del cas.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

APROVACIÓ DE LES REGLES DE JOC

1) Aquestes Regles han estat aprovades per l’Assemblea General de la Federació Catalana de Basquetbol, en reunió celebrada el dia 2 de juliol de 2011.

2) Aquestes Regles s’aplicaran a partir del dia 3 de juliol de 2011.

 

[1] Tots els drets de reproducció d’aquest reglament són propietat de la Federació Catalana de Basquetbol