Estatuts del club

 

I CAPITOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
El Club de Bàsquet Vilassar de Mar és una entitat privada constituïda en data 16.07.1984, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, sense finalitat de lucre. L’activitat esportiva principal de l’entitat serà la pràctica del bàsquet de caràcter federat.

Article 2
El domicili social s’estableix a Vilassar de Mar, al Pavelló “La Bòbila” Avinguda de l’Arquitecte Eduard Ferrés, 190. La seva adreça electrònica és www.cbvilassardemar.cat. En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Article 3
El Club de Bàsquet Vilassar de Mar practicarà com a principal modalitat esportiva la de bàsquet i s’afiliarà a la Federació Catalana de Basquetbol. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives. Tal decisió serà ratificada per l’Assemblea General de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.

Article 4
Sens prejudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Vilassar de Mar, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea General. L’entitat es regeix pel Decret 58/2010, de 4 de maig que desenvolupa el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Text Únic de la Llei de l’Esport. Tanmateix es regeix pels seus estatuts i en el seu cas, pels reglaments interns de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana a la qual està afiliada per la modalitat principal.

II CAPITOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6
Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat mitjançant el procediment reglamentari han estat acceptades per la Junta Directiva.

1.- Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, esportistes, honoraris i protectors.
a) Soci Numerari: és la persona física, major d’edat, que s’inscriu al Club amb tots els drets i obligacions que s’estableixen en aquests Estatuts, i satisfan la quota social que s’estableixi. Per a poder inscriure un fill/a jugador del club, caldrà que un dels membres de la unitat familiar que pertanyi estigui inscrit com a soci numerari
b) Soci Esportista: és la persona física, menor d’edat, que s’inscriu per a la pràctica del bàsquet. No es podrà inscriure un soci esportista si no s’inscriu un soci numerari, d’acord amb l’apartat anterior.
c) Socis Honoraris: aquelles persones a qui l’Assemblea General confereixi aquesta distinció i que s’hagin destacat per el foment i el desenvolupament del club.
d) Soci Protector: Per la seva especial contribució al Club, podrà ser nomenat soci protector aquelles persones o entitats que contribueixin de forma significativa al desenvolupament i manteniment del Club. L’assemblea els pot atorgar un càrrec en el si de la junta directiva però, en cap cas, puguin obtenir un nombre de vots tal que els hi permeti controlar els òrgans socials, en detriment del seu funcionament democràtic.

2.- En cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada fefaentment a l’interessat. La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incompletes.

3.-La condició de soci es perd:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.
b) Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

4.- Els socis numeraris tenen els drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives i socials organitzades per l’Entitat.

5.- Són deures dels socis numeraris:
a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o govern.
b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.

III CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

Article 7
1.- Els òrgans de representació, govern i administració seran:
a) L’Assemblea General.
b) La Junta Directiva.

2.- L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculats per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
3.- Integren l’Assemblea General tots els socis numeraris que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
4.- L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’Assemblea que preceptivament s’ha de celebrar un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut, i pressupost per a l’exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.

5.- L’Assemblea General, a més de les competències esmentades a l’article anterior, és l’òrgan màxim de l’entitat i té competència especial en les matèries següents:
a) Segons el previst per l’article 11 del Decret 58/2010 de 4 de maig, l’Assemblea General ha d’escollir la Junta Directiva i tots els seus càrrecs.
b) Fixació de la quantia en les quotes de inscripció, ordinàries i d’entrada.
c) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
d) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles i immobles de l’entitat els valors dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.
e) Règim disciplinari.
f) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
g) Propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat.

Article 8
1.- La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho demanen un mínim d’un 15% dels socis numeraris. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol·licitud en forma dels socis que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 15 dies naturals.
2.- Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència dels membres assistents. Entre la primera i la segona han de transcórrer 30 minuts.
3.- Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.
4.- L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

Article 9
1.- La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, om també gestionar-ne el funcionament.
2.- La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a sis ni superior a vint-i-un, al capdavant dels quals hi ha un president. També formaran part de la Junta Directiva, dos vicepresidents, un secretari, un vicesecretari i un tresorer, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
3.- Correspon al president: la representació legal i institucional de l’entitat, i als dos vicepresidents substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.
4.- El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens prejudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses que s’han de posar en coneixement de tots els socis.
5.- El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes. El vicesecretari el substituirà en cas d’absència, vacant o malaltia.
6.- El nomenament dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el del president, s’ha de fer entre els socis que integren l’Assemblea General, deixant-ho a la decisió del president.
7.- És competència de la Junta Directiva: l’admissió, la suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees, la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la presentació de l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i del pressupost i la programació per a l’exercici següent.
8.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de sis anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals. Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica.
9.- La Junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia i a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
10.- Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents. Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva.
11.- Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

CAPÍTOL IV: PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 10
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis numeraris amb dret a vot, amb una antiguitat mínima i ininterrompuda d’un any. Són electors i elegibles els socis ordinaris que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 11
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

1.- Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.

2.- Presentació i proclamació de candidatures.

3.- Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 60.

Article 12
a) La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les
votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se
independentment.
b) La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.
c) La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en la pàgina web de l’entitat, per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.
d) La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

Article 13
a) Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres, i designar-ne un nombre igual de suplents.
b) Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis candidats, i publicar i comunicar els resultats.
c) Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs d’alçada davant el Comitè Jurisdiccional de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, o en el seu defecte directament davant el Comitè de Disciplina Esportiva, en un termini de 3 dies.

Article 14
a) Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel
candidat a president.
b) Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral
procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per
a la Junta Directiva.
c) Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta
Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la Comissió gestora, òrgan
que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
d) La realització de les eleccions s’ha de dur a terme 30 dies naturals després de la
proclamació de candidatures.
e) L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar
mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta, al registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes corresponents.

Article 15
a) El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
1.- Finalització del mandat natural pel qual van ser elegits.
2.- Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
3.- Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4.- Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
5.- Decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de governo representació de l’entitat.

b) La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
1.- Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.
2.- Suspensió de la condició de soci.
3.- Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la Junta Directiva.
4.- inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

c) En cas de suspensió o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident. En cas d’absència d’aquest l’ha de substituir el membre de la Junta amb més antiguitat com a soci.

d) En el cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre i quan no afecti a la figura del president, la provisió transitòria de vacants que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec, es delega a la Junta Directiva i la decisió haurà d’ésser ratificada en la propera assemblea general.

CAPÍTOL V: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 16
a) Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la seva Junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el 20% dels socis de l’entitat.
b) Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu següents s’ha de constituir, una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.
c) Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini ni inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.
d) El vot de censura, només el pot acordar una majoria de dues terceres parts del nombre de socis numeraris assistents a l’assemblea.

Article 17
a) Un cop aprovat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament.
b) En el cas que el vot de censura afecti el president, ha d’exercir el les seves funcions el vicepresident. Si hi ha més d’un vicepresident, el de major grau, o si no hi ha relació el més antic com a soci.
c) Cas que el vot de censura afecti membres de la Junta Directiva, però no al president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha d’ésser ratificada per la primera assemblea general que realitzi l’entitat.
d) Si el vot de censura afecta menys del 50% dels components de la Junta Directiva incloent-hi el president, els membres no afectats decidiran la provisió transitòria de vacants, decisió que ha de ser ratificada per la primera assemblea general que realitzi el club.
e) Si el vot de censura afecta més del 50% dels components de la Junta Directiva incloent-hi el president, l’assemblea general ha de decidir entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti del mandat als càrrecs, o constituir una comissió gestora amb l’objecte de convocar noves eleccions.

CAPÍTOL VI: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 18 .- Règim econòmic
1.- El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors.
2.- L’entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal del destí dels béns de que disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.
3.- La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
4.- L’Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva l’adquisició, el gravamen, i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta prèvia sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.

Article 19 .- Règim documental Integren el règim documental i comptable:
a) El llibre d’actes.
b) El llibre de registre de socis.
c) Els llibres de comptabilitat.
d) Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica.

CAPÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 20
a) El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
b) La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius.

Article 21 L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1.- Als jutges o àrbitres.
2.- A la Junta Directiva.
3.- A l’Assemblea General de socis.

Article 22
1.- Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs:
a) Davant la Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions a les regles de joc o competició de caire associatiu. Contra aquesta resolució no és possible cap altre recurs.
b) Davant l’Assemblea General, quan es tracti de sancionar infraccions relatives a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.

2.- Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General, s’establirà un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament s’aplicarà el règim disciplinari previst en la llei vigent de l’esport.

CAPÍTOL VIII: REFORMA DELS ESTATUTS

Article 23
Els estatuts poden ser modificats o reformats per l’acord de l’Assemblea General convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis de número assistents.

CAPÍTOL IX: CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 24
L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions i clubs, per la cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic. Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 25
Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.

CAPÍTOL X: ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DELS VOLUNTARIS

 Article 26

El Club podrà comptar amb la col·laboració de persones Voluntàries, la relació amb les quals es regirà en els termes establerts en els presents estatuts i en la Llei 6/1996 reguladora del voluntariat social, així com per la resta de disposicions legals que resultin de l’aplicació i , en última instància, pels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del Club.

 Article 27

Per tal de garantir plenament el seu dret a participar en les activitats del Club, els voluntaris que s’hi incorporin podran assistir amb dret de veu a les assemblees generals i intervenir-hi, en la manera que s’escaigui, per tal de donar compte de la seva tasca així com per formular propostes en relació a aquesta.