MANUAL DE PROCEDIMENT PER A L’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS (Manual de procediment per descarregar – pdf)

Aquest any la Federació Catalana de Bàsquet, per un canvi de l’asseguradora (ara és Allianz), ha realitzat canvis en l’actuació del procediment en cas d’una lesió dels jugadors federats i estem obligats a complir aquestes noves instruccions. A més, us volem comunicar que per cada lesió d’urgència la Federació cobrarà 8 € i en cas d’una lesió d’urgència amb ingrés hospitalari hi haurà un cost de 25 €. En principi es repercutirà al club i a la vegada nosaltres ens veiem obligats a repercutir-ho a cada soci. Tanmateix us volem explicar, perquè tothom en tingui coneixement, quin serà el procediment en cada cas.
En cas de produir-se una lesió, aquesta es comunicarà al Coordinador esportiu, Manel Navarro, ja que ell serà el responsable d’obrir l’expedient i fer els corresponents tràmits.

A continuació us detallen els procediments dels tres col·lectius:
Col·lectiu A (jugadors/es de les categories cadets, infantils, pre-infantils, minis, pre-minis i escoles de bàsquet amb dret a competició oficial).
PÒLISSA 037523356 (Grup 1)

Col·lectiu B (entrenadors/es, delegats/des, directors/es tècnics/ques, directius/ves de totes les categories i jugadors/es de les categories sènior, sots-25, sots-21, júniors i lleure de clubs.
PÒLISSA 037520743 (Grup 1)

Col·lectiu C (escoles de bàsquet sense dret a competició oficial).
o PÒLISSA 037523356 (Grup 2)

 

COL·LECTIU “A”
Hi pertanyen els jugadors/es de les categories cadets, infantils, pre-infantils, minis, pre-minis i escoles de bàsquet amb dret a competició oficial. La pòlissa és la 037523356 (GRUP 1)
L’objecte de l’assegurança és el de donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes pels assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.
Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en els centre mèdics o pels facultatius concertats amb l’entitat asseguradora.
Només en cas d’Urgència Vital es podrà assistir directament al centre sanitari mes proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’apartat “URGÈNCIA CLINICA VITAL” d’aquest protocol.

1.- COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT
1.1) L’accident haurà d’ésser comunicat en un termini màxim de 7 dies a la plataforma d’UNIFEDESPORT telefonant en horari de dilluns a dijous, de 9:00 a 14:30 i de 16:00 a 19:00 hores, i divendres de 9.00 a 15:00 hores, al telèfon 934874575 (ext. 3)
1.2) Es procedirà a l’obertura del expedient corresponent on es sol·licitarà al federat:
a) La identificació (fitxa federativa) i es comprovarà la cobertura.
b) L’explicació de l’accident.
1.3) Hi ha un Comunicat d’accident, que cal descarregar prèviament de l’aplicació de llicències. Aquest document haurà d’estar degudament complimentat i, posteriorment, s’haurà de remetre al tècnic del Club Bàsquet Vilassar de Mar, Sr. Manuel Navarro. Si haguessin informes mèdics i prescripcions mèdiques, aquests documents també s’haurien de remetre al tècnic del club.
1.4) Després d’analitzar l’expedient per part de l’asseguradora es donarà resposta al federat i autorització d’assistència si fos objecte de la cobertura. Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix centre mèdic qui ho sol·liciti a la companyia i aquesta enviarà l’autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant.

2.- URGÈNCIES
2.1) S’entén com a tal, l’atenció sanitària la demora de la qual pugui comportar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre i quan aquesta assistència sigui Objecte de l’Assegurança i dins les primeres 24 hores des que es produeix l’accident.
2.2) En aquest cas, el federat haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores, 902102687, on coordinaran l’assistència d’urgències en un centre concertat.
2.3) De manera OBLIGATÒRIA, el federat haurà de remetre el Comunicat d’accident d’Urgència, que cal descarregar prèviament de l’aplicació de llicències. Aquest document haurà d’estar degudament complimentat i, posteriorment, s’haurà de remetre al tècnic del Club Bàsquet Vilassar de Mar, Sr. Manuel Navarro. Si haguessin informes mèdics i prescripcions mèdiques, aquests documents també s’haurien de remetre al tècnic del club.

3.- URGÈNCIA CLÍNICA VITAL
3.1) Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Un cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.
3.2) En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec de les despeses de l’atenció prestada.
3.3) La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
3.4) El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància a la plataforma de sinistres d’UNIFEDESPORT tal i com s’indica en el punt 1 d’aquest protocol per a l’obertura de l’expedient.

 

COL·LECTIU “B”
Hi pertanyen els entrenadors/es, delegats/des, directors/es tècnics/ques, directius/ves de totes les categories i jugadors/es de les categories sènior, sots-25, sots-21, júniors i lleure de clubs. La pòlissa és la 037520743 (GRUP 1)
L’objecte de l’assegurança és el de donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.
Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en els centre mèdics o per els facultatius concertats amb l’entitat asseguradora.
Només en cas de Urgència Vital es podrà assistir directament al centre sanitari mes proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’apartat “URGENCIA CLINICA VITAL” d’aquest protocol.
Es comunicarà al Coordinador esportiu del club, Manel Navarro, per omplir l’expedient i fer els corresponents tràmits.

1.- COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT:
1.1 L’accident haurà d’ésser comunicat en un termini màxim de 7 dies a la plataforma de Aon Federaciones Deportivas trucant en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 18:00 hores, al telèfon 932933915, on es donarà un número de referència.
1.2) Es procedirà a l’obertura del expedient corresponent on es sol·licitarà al federat:
a) La identificació (fitxa federativa) i es comprovarà la cobertura.
b) L’explicació de l’accident.
1.3) Hi ha un Comunicat d’accident, que cal descarregar prèviament de l’aplicació de llicències. Aquest document haurà d’estar degudament complimentat i, posteriorment, s’haurà de remetre al tècnic del Club Bàsquet Vilassar de Mar, Sr. Manuel Navarro. Si haguessin informes mèdics i prescripcions mèdiques, aquests documents també s’haurien de remetre al tècnic del club.
1.4) Després d’analitzar l’expedient per part de l’asseguradora es donarà resposta al federat i autorització d’assistència si fos objecte de la cobertura.
1.5) Per sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementàries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia i aquesta enviarà l’autorització corresponent al Centre Mèdic sol·licitant.

2.- URGÈNCIES:
2.1) S’entén com a tal l’atenció sanitària de la que la seva demora pugui comportar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre i quan aquesta assistència sigui Objecte de l’Assegurança i dins les primeres 24 hores des de que es produeix l’accident.
2.2) En aquest cas, el federat haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores, 902 102 687, on coordinaran l’assistència d’urgències en un centre concertat.
2.3) Comunicació posterior OBLIGATÒRIA d’assistència d’Urgència. El federat haurà de remetre el Comunicat d’accident d’Urgència prèviament descarregat de l’aplicació de llicències, el qual haurà d’estar degudament complimentat, juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques si n’hi haguessin. S’ha de remetre al correu electrònic: siniestros.federaciones@aon.es

3.- URGÈNCIA CLÍNICA VITAL:
3.1) Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Un cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.
3.2) En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.
3.3) La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
3.4) El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància a la plataforma de sinistres d’Aon, tal i com s’indica en el punt 1 d’aquest protocol per a l’obertura de l’expedient.

 

COL·LECTIU “C”
Hi pertanyen les Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial. La pòlissa és la 037523356 (GRUP 2)
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
L’objecte de l’assegurança és el de donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes pels assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.
Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en els centre mèdics o per els facultatius concertats amb l’entitat asseguradora.
Només en cas de Urgència Vital es podrà assistir directament al centre sanitari mes proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’Apartat “URGÈNCIA CLÍNICA VITAL” d’aquest protocol.

1.- COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT:
1.1) L’accident haurà d’esser comunicat en un termini màxim de 7 dies a la plataforma d’UNIFEDESPORT trucant en horari de dilluns a dijous de 9:00 a 14:30 i de 16:00 a 19:00 hores, i divendres de 9.00 a 15:00 hores al telèfon 934874575 (ext. 3)
1.2) Es procedirà a l’obertura del expedient corresponent on es sol·licitarà al federat:
a) La identificació (fitxa federativa) i es comprovarà la cobertura.
b) L’explicació de l’accident.
1.3) Hi ha un Comunicat d’accident, que cal descarregar prèviament de l’aplicació de llicències. Aquest document haurà d’estar degudament complimentat i, posteriorment, s’haurà de remetre al tècnic del Club Bàsquet Vilassar de Mar, Sr. Manuel Navarro. Si haguessin informes mèdics i prescripcions mèdiques, aquests documents també s’haurien de remetre al tècnic del club.
1.4) Després d’analitzar l’expedient per part de l’asseguradora es donarà resposta al federat i autorització d’assistència si fos objecte de la cobertura. Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix centre mèdic qui ho sol·liciti a la companyia i aquesta enviarà l’autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant.

2.- URGÈNCIES
2.1) S’entén com a tal l’atenció sanitària la demora de la qual pugui comportar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre i quan aquesta assistència sigui Objecte de l’Assegurança i dins les primeres 24 hores des que es produeix l’accident.
2.2) En aquest cas, el federat haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores, 902102687, on coordinaran l’assistència d’urgències en un centre concertat.
2.3) De manera OBLIGATÒRIA, el federat haurà de remetre el Comunicat d’accident d’Urgència, que cal descarregar prèviament de l’aplicació de llicències. Aquest document haurà d’estar degudament complimentat i, posteriorment, s’haurà de remetre al tècnic del Club Bàsquet Vilassar de Mar, Sr. Manuel Navarro. Si haguessin informes mèdics i prescripcions mèdiques, aquests documents també s’haurien de remetre al tècnic del club.

3.- URGÈNCIA CLÍNICA VITAL
3.1) Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Un cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.
3.2) En cas de permanència a un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.
3.3) La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
3.4) El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància a la plataforma de sinistres d’UNIFEDESPORT tal i com s’indica en el punt 1 d’aquest protocol per a l’obertura de l’expedient.